https://tds.gov.tm/img/tds-logo/dowlet-nyshany-2024.png
× Standart sebede goşuldy
× Arza ugratmak üçin agza bolmaly!
× Standart sebetden pozuldy
https://tds.gov.tm/img/tds-wallpaper-4.jpg

News

https://tds.gov.tm/assets/news/hormatly-prezidentimizin-adyna-gelen-hat-24-06-2024-11-36-28/PV8BPP8D5L.jpg

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Read more
https://tds.gov.tm/assets/news/hil-we-ekologiya-ulgamyny-dolandyrmak-bilen-baglanysykly-tds-iso-90012015-we-tds-iso-140012015-28-06-2024-13-21-07/tiEnW0SLEk.png

TDS-ISO 9001:2015 and TDS-ISO 14001:2015 for Quality and Environmental Management

Read more
https://tds.gov.tm/assets/news/arkadag-saherinde-medeniyet-hepdeligi-gecirilyar-24-06-2024-11-45-03/lwrHrOwNln.jpg

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

Read more
https://tds.gov.tm/assets/news/turkmen-halkynyn-milli-lideri-turkmenistanyn-halk-maslahatynyn-baslygy-arkadag-saherine-is-saparyny-amala-asyrdy-24-06-2024-11-37-30/0hmU5BOGHl.jpg

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Read more
https://tds.gov.tm/assets/news/gurbanguly-berdimuhamedow-yas-atsynaslar-toparyny-doretmegi-teklip-etdi-13-05-2024-12-17-40/NC9IKyCkqd.webp

Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş atşynaslar toparyny döretmegi teklip etdi

Read more
https://tds.gov.tm/assets/news/halkymyzyn-tutanyerli-zahmeti-bilen-eziz-diyarymyz-ustunliklere-beslenyar-13-05-2024-12-13-18/JGdYbTMqoP.jpg

Halkymyzyň tutanýerli zähmeti bilen eziz Diýarymyz üstünliklere beslenýär

Read more

Work in progress

Web-sites